Om oss

Värdegrund för Samhällsmagasinets medarbetare

Då det journalistiska arbetets trovärdighet är direkt avhängigt ett etiskt och moraliskt agerande har Samhällsmagasinet tagit fram följande punkter som utgör vår värdegrund och som dessutom måste delas av de medarbetare som arbetar tillsammans med oss. Dessa punkter är likvärdiga med Journalistförbundets yrkesregler. För personer som arbetar heltid hos oss är medlemskap i Journalistförbundet ett krav. (Dock kan personal under en övergångstid arbeta hos oss utan medlemskap medan ansökan görs.)

När det gäller frilansare som gör enskilda uppdrag är det önskvärt att dessa också är medlemmar, men vi ställer inte medlemskap som krav utan gör en bedömning av personens lämplighet från fall till fall. Något som också givetvis görs även för de personer som innehar medlemskap i Journalistförbundet.  

 1. Ta inte emot journalistiska uppdrag av personer utanför en redaktionell ledning.
 2. Acceptera inte uppdrag, inbjudan, gåva, gratisresa eller annan förmån – och ingå inte avtal eller andra förbindelser – som kan misstänkliggöra din ställning som fri och självständig journalist.
 3. Ge inte efter för påtryckningar från utomstående i avsikt att hindra eller inskränka berättigad publicitet eller i avsikt att skapa publicitet som inte är journalistiskt motiverad.
 4. Använd inte din ställning som journalist, eller presskortet, till att utöva påtryckning för egen eller andras vinning eller till att skaffa privata förmåner.
 5. Utnyttja inte för egen eller andras vinning opublicerade nyheter beträffande ekonomiska förhållanden eller åtgärder hos stat, kommuner, organisationer, företag eller enskilda.
 6. Beakta journalistavtalens bestämmelse om att medarbetare inte får åläggas att utföra uppdrag som är förödmjukande eller som står i strid med medarbetarens övertygelse.
 7. Visa särskild hänsyn mot ovana intervjupersoner. Upplys den intervjuade om huruvida samtal och annat material är avsett för publicering. Var försiktig med att återge uttalanden och annat material som icke-offentliga personer har publicerat i sociala medier.
 8. Tillmötesgå rimliga önskemål från intervjuade personer om att i förväg få veta hur och var deras uttalanden återges.
 9. Förfalska inte intervjuer eller bilder.
 10. Visa hänsyn vid fotograferingsuppdrag, anskaffning av bilder och annat material, särskilt i samband med olyckor och brott.
 11. Dold kamera och annan dold inspelning, som görs i syfte att publiceras, bör användas endast i undantagsfall, efter noga övervägande och när en journalistisk bedömning gjorts att informationen inte går att få på annat sätt. Före publicering ska de berörda så långt det är möjligt informeras om att den dolda inspelningen skett och varför den gjorts.
 12. Respektera upphovsrätten vad avser text, bild och ljud.
 13. Ange källan när en framställning huvudsakligen bygger på annans sakuppgifter.

 

Samhällsmagasinets värdegrund utgår från en demokratisk syn på samhället och människan. Med vår verksamhet vill vi främja ett fritt skapande kulturellt och socialt liv som ger mening och livsutrymme.

Centralt i arbetet med framtagandet av värdegrunden har varit människors lika värde, rättigheter och skyldigheter.

Utöver de enskilda, yrkeskopplade, punkterna ovan arbetar Samhällsmagasinet efter följande riktlinjer för att nå upp till vår fastslagna värdegrund. I vårt dagliga arbete ska vi förmedla och gestalta;

 • människolivets okränkbarhet
 • individens frihet och integritet
 • alla människors lika värde
 • jämställdhet mellan könen
 • solidaritet mellan människor

Samhällsmagasinets regler för publicitet

Utöver att givetvis följa de lagar som reglerar yttrande och tryckfrihet i Sverige har Samhällsmagasinet dessutom valt att låta Publicitetsreglerna utgöra en grund för vårt agerande.

PUBLICITETSREGLER

Ge korrekta nyheter

 1. Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling.
 2. Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigheterna medger, även om de tidigare har publicerats. Ge läsaren/mottagaren möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer.
 3. Löpsedel, rubrik och ingress skall ha täckning i texten.
 4. Slå vakt om den dokumentära bilden. Var noga med att bilder och grafiska illustrationer är korrekta och inte utnyttjas på ett missvisande sätt.

Var generös med bemötanden

 1. Felaktig sakuppgift skall rättas, när det är påkallat. Den som gör anspråk på att bemöta ett påstående skall, om det är befogat, beredas tillfälle till genmäle. Rättelse och genmäle skall i lämplig form publiceras utan dröjsmål och på så sätt att de kan uppmärksammas av dem som har fått del av de ursprungliga uppgifterna. Observera att ett genmäle inte alltid kräver en redaktionell kommentar.
 2. Publicera utan dröjsmål Pressens Opinionsnämnds klandrande uttalanden i fall som rör den egna tidningen.

Respektera den personliga integriteten

 1. Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.
 2. Iaktta stor försiktighet vid publicering av självmord och självmordsförsök särskilt av hänsyn till anhöriga och vad ovan sagts om privatlivets helgd.
 3. Visa alltid offren för brott och olyckor största möjliga hänsyn. Pröva noga publicering av namn och bild med hänsyn tagen till offren och deras anhöriga.
 4. Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande.

Var varsam med bilder

 1. Vad som i dessa regler sägs gäller i tillämpliga delar även om bildmaterial.
 2. Bildmontage, retuschering på elektronisk väg eller bildtext får ej utformas så att det vilseleder eller lurar läsaren. Ange alltid i direkt anslutning till bilden om den är förändrad genom montage eller retusch. Detta gäller även vid arkivering.

Hör båda sidor

 1. Sträva efter att ge personer, som kritiseras i faktaredovisande material tillfälle att bemöta kritiken samtidigt. Sträva också efter att återge alla parters ståndpunkter. Var uppmärksam på att anmälningar av olika slag kan ha till enda syfte att skada den som blivit anmäld.
 2. Tänk på att en person, misstänkt för brott, i lagens mening alltid betraktas som oskyldig om fällande dom inte föreligger. Den slutliga utgången av en skildrad rättssak bör redovisas.

Var försiktig med namn

 1. Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor. Avstå från sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges.
 2. Om inte namn anges undvik att publicera bild eller uppgift om yrke, titel, ålder, nationalitet, kön eller annat, som gör en identifiering möjlig.
 3. Observera att hela ansvaret för namn- och bildpublicering faller på den som återger materialet.
Av